Κίνδυνος

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα σχετικά με την επέλευση οποιουδήποτε μελλοντικού περιστατικού που δεν είναι αναμενόμενο και το οποίο μπορεί να προξενήσει κάποια οικονομική ανάγκη. Ο κίνδυνος μπορεί να προκληθεί από φυσικά αίτια, από ανθρώπινη πράξη ή από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Οι κίνδυνοι που ασφαλίζονται είναι καθαροί. Καθαροί κίνδυνοι είναι εκείνοι που μπορούν να επιφέρουν μόνο ζημιά.

Οι καθαροί κίνδυνοι διακρίνονται σε προσωπικούς, περιουσίας και αστικής ευθύνης.

Προσωπικοί κίνδυνοι είναι εκείνοι που η επέλευση τους επηρεάζει άμεσα τα άτομα επιφέροντας μείωση ή απώλεια εισοδήματος ή αύξηση οικονομικών υποχρεώσεων.

Κίνδυνοι περιουσίας είναι εκείνοι οι οποίοι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την καταστροφή ή την κλοπή της περιουσίας του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης.

Κίνδυνοι αστικής ευθύνης είναι εκείνοι που προέρχονται από λάθη ή παραλείψεις και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους.

Μία από τις μεθόδους αντιμετώπισης του κινδύνου είναι η μεταβίβαση του μέσω της ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση συμφωνείται η κάλυψη της ζημιάς από τον ασφαλιστή σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου και του ζημιογόνου γεγονότος, με αντίτιμο το ασφάλιστρο.

Προϋποθέσεις ασφάλισης ενός κινδύνου είναι:

  • Να είναι καθαρός
  • Να υπάρχει μεγάλο πλήθος ομοιογενών περιπτώσεων
  • Η ζημιά να είναι τυχαία και όχι εσκεμμένη
  • Η ζημιά να είναι καθορισμένη και μετρήσιμη ως προς την αιτία, το χρόνο, τον τόπο και το ποσό
  • Η ζημιά να μην είναι καταστροφική για τον ασφαλιστή
  • Η πιθανότητα ζημιάς να είναι μετρήσιμη ως προς τη συχνότητα και το ύψος της, προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί το ασφάλιστρο
  • Το ασφάλιστρο να είναι λογικό και εφικτό
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς