Υποχρεώσεις του Ασφαλιστή

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την ασφαλιστική σύμβαση ο ασφαλιστής, έναντι του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου, εξελίσσονται σε τρία στάδια και συγκεκριμένα, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της και μετά την επέλευση του κινδύνου. 

 

1. Πριν από την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση παροχής προσυμβατικών πληροφοριών στον ασφαλισμένο για την ασφαλιστική σύμβαση, την ασφαλιστική επιχείρηση, για το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο, το κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται η έδρα του ασφαλιστή, τους γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης, για να γνωρίζει ο ασφαλισμένος συγκεκριμένα, τι ασφαλίζει και με ποιους όρους.

Ταυτόχρονα, πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να λάβει πληροφόρηση, μεταξύ των άλλων και για τους γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης του ασφαλιστή, ο λήπτης της ασφάλισης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

Το ζήτημα της υποχρέωσης του ασφαλιστή να παρέχει σωστές προσυμβατικές πληροφορίες στον ασφαλισμένο, αφορά κυρίως: στα ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, στις εξαιρέσεις, στην έννοια της ζημιάς, στις προϋποθέσεις και το χρονικό σημείο καταβολής της αποζημίωσης, στις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου και στο πραγματικό κόστος του ασφαλίστρου.

2. Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, ο ασφαλιστής υποχρεούται να φέρει τον κίνδυνο, δηλαδή, να είναι σε κάθε χρονική στιγμή έτοιμος να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη στον ασφαλισμένο.

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται, πριν από την επέλευση του κινδύνου, με τη μορφή παροχής προσδοκίας προς τον ασφαλισμένο, ότι ο ασφαλιστής θα είναι σε κάθε χρονική στιγμή σε θέση να καλύψει τον κίνδυνο και μετά την επέλευσή του, ότι θα καταβάλει όλες τις παροχές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης).

Για να εξασφαλίσει τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ασφαλιστής θα πρέπει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και να δημιουργήσει ειδικά αποθέματα για κάθε κίνδυνο που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που διέπει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ακολούθως, της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αποβλέπει και η πολιτεία, μέσω της κρατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

3. Μετά την επέλευση του κινδύνου (της ασφαλιστικής περίπτωσης), ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισμα σύμφωνα με την έκταση της ζημιάς, αν έχουμε ασφάλιση κατά ζημιών ή με το συμφωνημένο ποσό, αν έχουμε ασφάλιση ποσού. Ο Ασφαλιστικός Νόμος προβλέπει υποχρέωση του ασφαλιστή να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Εάν για να διαγνωστεί η έκταση της ζημιάς απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, λ.χ. επειδή απαιτείται πραγματογνωμοσύνη, που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα ή συμφωνήθηκε η διενέργεια διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση της έκτασης της ζημιάς και η διαδικασία καθυστερεί, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλλει άμεσα ή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Ασφαλιστικό Νόμο, το ύψος του ασφαλίσματος για το οποίο δεν υπάρχει αμφισβήτηση.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να καταβληθεί το ασφάλισμα, είναι οι ακόλουθες:

1. Η ζημιά να έχει πράγματι προκληθεί από την επέλευση του κινδύνου.

2. Ο κίνδυνος που επήλθε και προκάλεσε τη ζημιά, να μην εξαιρείται από το νόμο ή από την ασφαλιστική σύμβαση.

3. Να μην προκλήθηκε η ζημιά από δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, στις ασφαλίσεις ζημιών και από δόλο, στις ασφαλίσεις προσώπων. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημάνουμε την ευνοϊκότερη μεταχείριση που επιφυλάσσει ο Νόμος στις ασφαλίσεις προσώπων.

4. Να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, όπου απαιτείται, για να εκτιμηθεί ακριβώς η έκταση και το ύψος της ζημιάς.

5. Να προσδιοριστεί η αποζημίωση που οφείλεται, με βάση τους όρους της σύμβασης και τις συνθήκες της ζημιάς και

6. Να νομιμοποιούνται οι δικαιούχοι του ασφαλίσματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς