logo

Υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης – Ασφαλισμένου

Στο δίκαιο υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι μπορούν να ονομαστούν καθήκοντα. Τα καθήκοντα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στην πρώτη από τις οποίες περιλαμβάνονται τα νομικά καθήκοντα ή υποχρεώσεις και στη δεύτερη, τα –ασφαλιστικά- βάρη

Η διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής υποχρέωσης και ασφαλιστικού βάρους είναι ότι ο ασφαλιστής σε περίπτωση παράβασης ασφαλιστικού βάρους, δεν μπορεί να εξαναγκάσει δικαστικά το λήπτη της ασφάλισης σε συμμόρφωση. Η παράβαση κάποιου ασφαλιστικού βάρους, μπορεί όμως να έχει ως συνέπεια την απαλλαγή του ασφαλιστή από την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ασφάλισμα, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του λήπτη ή και να δημιουργήσει υποχρέωση του λήπτη να αποζημιώσει τον ασφαλιστή ή να αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την ασφαλιστική σύμβαση, είναι:

1. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρου και

2. Τα ασφαλιστικά βάρη, κατά τη σύναψη της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της και μετά την επέλευση του κινδύνου.

Υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρου

Το ασφάλιστρο είναι το τίμημα που καταβάλλεται από το λήπτη της ασφάλισης, ως αντάλλαγμα για την ανάληψη του κινδύνου από τον ασφαλιστή. Η καταβολή ασφαλίστρου είναι καθαρά νομική υποχρέωση και όχι ασφαλιστικό βάρος και μάλιστα αποτελεί τη βασικότερη υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης.

Το ασφάλιστρο διακρίνεται σε :

  • Καθαρό (ή τεχνικό) ασφάλιστρο (βλέπε Θεματική Ενότητα: «Ασφάλιστρο – Τεχνικά Αποθέματα -Ασφαλιστική Τοποθέτηση – Περιθώριο φερεγγυότητας»).
  • Ενιαίο ή εφάπαξ και τρέχον ή περιοδικό ασφάλιστρο. Το ενιαίο ασφάλιστρο υπολογίζεται για ολόκληρη την ασφαλιστική διάρκεια. Το τρέχον ή περιοδικό ασφάλιστρο προσμετράται κατά ασφαλιστικές περιόδους.
  • Πρώτο ασφάλιστρο και επόμενα ασφάλιστρα. Όπως εύκολα μπορεί να εννοηθεί, πρώτο ασφάλιστρο είναι εκείνο που καταβάλλεται στην αρχή της σύμβασης, χωρίς να έχει προηγηθεί άλλη καταβολή ασφαλίστρου. Επόμενο είναι το ασφάλιστρο που καταβάλλεται μεταγενέστερα του, κατά τα παραπάνω, πρώτου ασφαλίστρου.

Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν από την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, εκτός αν προκύπτει από τις περιστάσεις ή από την ασφαλιστική σύμβαση διαφορετική συμφωνία των συμβαλλομένων.

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται σε μετρητά, συνεπώς δεν αποτελεί εξόφληση η παράδοση επιταγής, αλλά η πληρωμή της.

Συνέπειες μη καταβολής του ασφαλίστρου:

Η μη καταβολή ή η καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου, παρέχει στον ασφαλιστή δικαίωμα καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση (συστημένη επιστολή) του ασφαλιστή προς το λήπτη της ασφάλισης, με την οποία του γνωστοποιεί, ότι η μη καταβολή ασφαλίστρου, μετά την πάροδο ενός μήνα (30 ημερών) από τη λήψη της δήλωσης, θα έχει σαν συνέπεια τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Εάν στο διάστημα αυτό του ενός μήνα επέλθει ο κίνδυνος, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα, από το οποίο δικαιούται όμως να αφαιρέσει το ποσό των οφειλομένων ασφαλίστρων.

Μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του λήπτη της ασφάλισης για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Ασφαλιστικά βάρη

Με τον όρο ασφαλιστικά βάρη, όπως ήδη αναφέραμε, εννοούμε την επίδειξη ορισμένων συμπεριφορών έναντι του ασφαλιστή, τις ανακοινώσεις που οφείλει να κάνει ο λήπτης της ασφάλισης προς τον ασφαλιστή, στα τρία στάδια της ασφαλιστικής σύμβασης, δηλαδή κατά τη σύναψη, κατά τη διάρκειά της και μετά την επέλευση του κινδύνου. Αυτές οι (ασφαλιστικές) ανακοινώσεις αποτελούν εκδήλωση της αρχής της ύψιστης καλής πίστης (οutmost good faith), που διέπει τις ασφαλιστικές συμβάσεις, την οποία και έχουν σκοπό να διαφυλάσσουν. Η τήρησή τους αποσκοπεί στη σωστή εκτίμηση του κινδύνου και στον ορθό υπολογισμό του ασφαλίστρου εκ μέρους του ασφαλιστή αλλά και στην αποφυγή ή στον περιορισμό της ζημιάς.

Ο λήπτης δεν μπορεί να εξαναγκαστεί δικαστικά σε συμμόρφωσή του ως προς τα ασφαλιστικά βάρη, όμως εάν δεν τηρήσει τη συμπεριφορά που προβλέπει ο νόμος, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, θα υποστεί συγκεκριμένες συνέπειες.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας