Δικαιώματα εναντίωσης

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Η σύναψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας προστατεύει και κατοχυρώνει τους ασφαλισμένους παραχωρώντας τους δικαιώματα από την έναρξη του, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο καλύπτεται και μία απαίτηση που προβάλλουν οι υποψήφιοι προς ασφάλιση που είναι η μελέτη των όρων του συμβολαίου πριν την έναρξη της διαδικασίας ασφάλισης, ώστε να διαπιστώσουν το περιεχόμενο τους ή να δώσουν σε δικηγόρο της εμπιστοσύνης τους τη δυνατότητα να τους μελετήσει.

Γι’αυτό το λόγο σε κάθε συμβόλαιο περιέχονται τα δικαιώματα εναντίωσης που επιτρέπουν στους ασφαλισμένους να έχουν στα χέρια τους το συμβόλαιο και να δηλώσουν κατόπιν την αντίθεση τους με τους όρους του συμβολαίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5 και 6 του Ν.Δ.2496/97. Συγκεκριμένα, παρέχεται στο συμβαλλόμενο το δικαίωμα να εναντιωθεί για τυχόν παρεκκλίσεις του ασφαλιστηρίου σε σχέση με την αίτηση ασφάλισης. Ο συμβαλλόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του συμβολαίου, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στα γραφεία της εταιρείας. Επίσης, σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος παρέλαβε το ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς όρους που το διέπουν, καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.3 περίπτωση Δ του Ν.Δ.400/70, μπορεί να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του συμβολαίου, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στα γραφεία της εταιρείας. Αν παρέλθει αυτή η προθεσμία άπρακτη, η σύμβαση ισχύει αναδρομικά, από το χρόνο της σύναψης της.

Εκτός όμως από τα δικαιώματα εναντίωσης, ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ασφάλισης εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του ασφαλιστηρίου, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στα γραφεία της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό έγκειται στην προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Με όλα τα παραπάνω διασφαλίζεται η προστασία και κατοχύρωση των ασφαλισμένων κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουν, είτε ιδίοις όμμασι είτε δια μέσω των αρμοδίων που θα επιλέξουν, την ισχύ της ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς και το περιεχόμενο της με την ύπαρξη τυχόν ψιλών γραμμάτων.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς