logo

Βασικές έννοιες ενός ασφαλιστηρίου ζωής

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Είναι το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή του οποίου συνομολογείται η ασφάλιση.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ( ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ): Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο υποβάλλει την αίτηση για ασφάλιση και συνάπτει τη σύμβαση με την Εταιρία. Μπορεί να συμβληθεί για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Ο Συμβαλλόμενος θεωρείται και Ασφαλισμένος, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο. Ολα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Συμβόλαιο αναφέρονται στο Συμβαλλόμενο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκχώρησης των δικαιωμάτων και αμετακλήτου ορισμού Δικαιούχου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Είναι το πρόσωπο που έχει καθορισθεί να εισπράξει το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου πριν από την λήξη του Συμβολαίου. Αλλαγή δικαιούχου κατά τη διάρκεια ασφάλισης, μπορεί να γίνει μετά από γραπτό αίτημα του Συμβαλλομένου, το οποίο προσυπογράφει και ο Ασφαλισμένος.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Είναι το ποσό, το οποίο η Εταιρία υποχρεούται να πληρώσει στον Δικαιούχο, εάν επέλθει ο καλυπτόμενος κίνδυνος, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Είναι το ποσό που πρέπει να πληρώνεται από τον Συμβαλλόμενο, έναντι του οποίου η Εταιρία έχει αναλάβει όλους τους κινδύνους και τις καλύψεις. Η πληρωμή του Ασφαλίστρου είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη και τη λειτουργία της Ασφάλισης Ζωής.

ΕΞΑΓΟΡΑ/ΔΑΝΕΙΟ/ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Προβλέπονται μόνο για τη Βασική Ασφάλιση Ζωής για τα προγράμματα τα οποία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ισχύος του συμβολαίου αποκτούν οικονομική αξία που υπολογίζεται διαφορετικά σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το είδος της Ασφάλισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στις επι μέρους ενότητες του τιμολογίου.

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: Είναι το επί πλέον ασφάλιστρο που πληρώνει ο Ασφαλισμένος είτε λόγω επαγγέλματος είτε λόγω υγείας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Θεωρείται η ηλικία του Ασφαλισμένου στη πλησιέστερη προς την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου επέτειο των γενεθλίων του.
Κλάσμα έτους μικρότερο από 6 μήνες παραλείπεται, ενώ μεγαλύτερο από 6 μήνες προσαυξάνει την ηλικία κατά ένα έτος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ: Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική ηλικία του ασφαλισμένου, το είδος της ασφάλισης που έχει επιλέξει, το ασφαλισμένο κεφάλαιο, τη διάρκεια ασφάλισης και το φύλο.
Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται. Η Εταιρία μπορεί να συμφωνήσει τμηματική εξόφληση του ετησίου ασφαλίστρου με τις εξής επιβαρύνσεις :
· Εξαμηνιαίες Δόσεις 3%
· Τριμηνιαίες Δόσεις 4%

Λοιπές Επιβαρύνσεις στα Ασφάλιστρα

α. Δικαίωμα Συμβολαίου
Χρεώνεται άπαξ και επιβαρύνει την 1η δόση ασφαλίστρων με περιοδικές καταβολές.
Το Δικαίωμα Συμβολαίου για τις Βασικές Ασφαλίσεις Ζωής είναι 20€

β. Φ.Κ.Ε
Για την Βασική Ασφάλεια Ζωής, διάρκειας μικρότερης των 10 ετών, είναι 4% στα καθαρά ασφάλιστρα.
Για όλες τις Συμπληρωματικές Καλύψεις, 10% στα καθαρά ασφάλιστρα.

γ. Χαρτόσημο
2,4% στο άθροισμα των καθαρών ασφαλίστρων και των επιβαρύνσεων.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο Ιατρικός έλεγχος καθορίζεται από τον πίνακα ιατρικών εξετάσεων που περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο αυτό, με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και την ηλικία του ασφαλισμένου.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επι πλέον εξετάσεις αν το κρίνει απαραίτητο.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Η αίτηση ασφάλισης γίνεται δεκτή από την Εταιρία μόνο αν συνοδεύεται από το εκάστοτε καθοριζόμενο ποσό προκαταβολής.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας