logo

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής

Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους σε αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον είναι η διασφάλιση και η κατοχύρωση που έχουν μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης στον κλάδο ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής το οποίο είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει σκοπό την προστασία των ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία το 2010 ανέβαλε ως η εποπτική αρχή των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ειδικότερα, σκοπός του είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν.3867/2010.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου, το απαραίτητο κεφάλαιο συγκεντρώνεται αποκλειστικά από τακτική εισφορά υπέρ αυτού, η οποία ορίζεται μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ποσοστό έως 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής. Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέλη του Εγγυητικού, και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους με συμβόλαια ζωής. Η εισφορά εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους.

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καλύπτει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις από όλα τα συμβόλαια ασφάλισης ζωής που καταρτίσθηκαν ή διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) μέσω υποκαταστήματος ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η αποζημίωση που καταβάλει το Εγγυητικό Κεφάλαιο είναι ίση με το 100% κάθε ασφαλιστικής απαίτησης και έως:

  • 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο για παροχές στη λήξη και εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων
  • 60.000 ευρώ για αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας

Το ποσό της ασφαλιστικής απαίτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας.

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο προχωρά στα εξής:

  • απογραφή των ασφαλισμένων της ασφαλιστικής εταιρείας
  • αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ζωής των ασφαλισμένων
  • ύρεση αναδόχου ή αναδόχων ασφαλιστικών εταιρειών για τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των ασφαλισμένων

Η ανάδοχος εταιρεία επιλέγεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν δεν βρεθεί ανάδοχος, τότε το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλει στον ασφαλισμένο την προβλεπόμενη αποζημίωση έναντι της αξίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας