Ασφάλεια υγείας μετανάστη

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής απαιτείται η ασφαλιστική κάλυψη, έστω και μέσω ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Οι μετανάστες υποχρεούνται να υποβάλλουν ασφαλιστήρια συμβόλαια πλήρους κάλυψης ασθενείας.

Με εγκύκλιο του στις 21/10/2014 το Υπουργείο Εσωτερικών καθορίζει τους κινδύνους και τις καλυπτόμενες παροχές που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προορίζονται για αυτό το σκοπό. Επίσης, προσδιορίζονται σαφώς οι καλύψεις, καθώς και το ελάχιστο ύψος αυτών.

Συγκεκριμένα το ασφαλιστήριο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζομένου 20% κατ’ανώτατο όριο.
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1.500 ευρώ ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλιζομένου 20% κατ’ανώτατο όριο.
  • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζομένου 20% κατ’ανώτατο όριο.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιλαμβάνουν απαλλαγές και πρόσθετες ειδικές συμφωνίες δεν θα γίνονται δεκτά, ενώ θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ενός έτους.

Μάλιστα οι πολίτες των τρίτων χωρών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη του αιτήματος που έχουν υποβάλλει, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς