Τι είναι η Solvency II

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον ασφαλιστικό χώρο με την κοινοτική οδηγία Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016.  Η νέα οδηγία οριοθετεί το πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών με κυριότερο στόχο την προστασία και τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού κλάδου.

Η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών συνίσταται στη δυνατότητα εκπλήρωσης τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων τους, καθώς και της διασφάλισης συνέχισης των εργασιών τους με απώτερο σκοπό την υγιή ανάπτυξη τους. Τα παραπάνω αξιολογούνται με το περιθώριο φερεγγυότητας και το δείκτη φερεγγυότητας. Περιθώριο φερεγγυότητας είναι το απόθεμα που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, εκτός από τα τεχνικά αποθέματα, για την κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναλάβει. Δείκτης φερεγγυότητας είναι η σχέση των κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιρειών ως προς τα ασφάλιστρα, και με την οποία υπολογίζεται η δυνατότητα τους να ανταποκριθούν στις όποιες αξιώσεις αποζημιώσεων εγείρουν οι πελάτες τους.

Με το Solvency II διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας, του εγγυητικού κεφαλαίου και των ασφαλιστικών τοποθετήσεων, και κατά συνέπεια το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων. Βασικός στόχος είναι η προστασία των ασφαλισμένων αλλά και η ενίσχυση του ασφαλιστικού κλάδου, συμβάλλοντας στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, την υγιή ανταγωνιστικότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και τη σταθεροποίηση των αγορών.

Έτσι, η ευρωπαϊκή οδηγία θέτει το πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρουν οι τελευταίες. Τέτοια είναι το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας, τα απαιτούμενα περιουσιακά στοιχεία, οι επενδύσεις, η εταιρική διακυβέρνηση, η εποπτική διαδικασία κλπ. Επιπλέον θέτονται οι κανόνες προσαρμογής που αφορούν θέματα διαφάνειας, δημοσιεύσεων κλπ. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών: των ασφαλιστικών εταιρειών, των πελατών και της εποπτείας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς