logo

Ασφαλιστική Σύμβαση

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια επώνυμη, ενοχική, αμφοτεροβαρής, διαρκής σύμβαση, κατά την οποία ο ασφαλιστής (δηλαδή η ασφαλιστική επιχείρηση), αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στο λήπτη της ασφάλισης ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό, από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του.

Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης:

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι επώνυμη σύμβαση, γιατί ρυθμίζεται ειδικά από το νόμο, ο οποίος την κατονομάζει (ο Ασφαλιστικός Νόμος (Ν. 2496/1997) στο άρθρο 1 παρ. 1 και ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου στα άρθρα 486 επ.)

2. Η ασφαλιστική σύμβαση είναι ενοχική σύμβαση, γιατί τα συμβαλλόμενα μέρη, ασφαλιστής και λήπτης της ασφάλισης, υποχρεούνται μεταξύ τους σε παροχές. Ειδικότερα, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καλύπτει τον κίνδυνο (και σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου να καταβάλλει το ασφάλισμα) και ο λήπτης της ασφάλισης να καταβάλλει το ασφάλιστρο (και να τηρεί σε κάθε στάδιο της ασφαλιστικής σύμβασης τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά βάρη, όπως θα αναλύσουμε στο κεφάλαιο για τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης).

3. Η ασφαλιστική σύμβαση είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση, γιατί δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης, τα οποία βρίσκονται μεταξύ τους σε σχέση παροχής και αντιπαροχής. Παροχή του λήπτη της ασφάλισης είναι η καταβολή ενός χρηματικού ποσού, που υπολογίζεται ως αντάλλαγμα του κινδύνου που αναλαμβάνει ο ασφαλιστής και ονομάζεται ασφάλιστρο.
Παροχή του ασφαλιστή είναι η ασφαλιστική κάλυψη, η οποία, σύμφωνα με τη θεωρία της ανάληψης του κινδύνου, έχει τα χαρακτηριστικά μιας διαρκούς παροχής προσδοκίας και ασφάλειας.

4. Η ασφαλιστική σύμβαση είναι διαρκής σύμβαση, γιατί η παροχή του ασφαλιστή διαρκεί κατ’ αρχήν όσο η διάρκεια της ασφάλισης.

5. Τέλος, η ασφαλιστική σύμβαση είναι σύμβαση προσχώρησης, γιατί ο ασφαλιστής έχει εκ των προτέρων διατυπώσει και ενσωματώσει τους (γενικούς) όρους της σύμβασής του, έτσι ώστε ο λήπτης της ασφάλισης, εάν επιθυμεί να συνάψει σύμβαση, πρέπει να τους αποδεχθεί, χωρίς διαπραγματευτική δύναμη και σε αρνητική περίπτωση, η σύμβαση δεν συνάπτεται. Στην περίπτωση που οι όροι αυτοί διαταράσσουν σημαντικά την ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, σε βάρος του καταναλωτή, απαγορεύονται και αν τεθούν στη σύμβαση, είναι άκυροι. Με βάση την αρχή της καλής πίστης, που πρέπει να διέπει τις συναλλαγές, αξιολογείται το αν η διατάραξη είναι ουσιώδης και σημαντική και αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσης.

Συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε σύμβαση, είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλονται κατά τη σύναψή της και αποκτούν δικαιώματα και υποχρεώσεις από αυτή τη σύμβαση. Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ του ασφαλιστή και του αντισυμβαλλομένου του προσώπου, που ονομάζεται λήπτης της ασφάλισης.

Ασφαλιστής είναι το πρόσωπο, που αναλαμβάνει να καλύπτει τον κίνδυνο και να καταβάλλει το ασφάλισμα, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Στην ιδιωτική ασφάλιση, η ανάληψη του κινδύνου από τον ασφαλιστή γίνεται με την ασφαλιστική σύμβαση.

Αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή – Λήπτης της ασφάλισης είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον ασφαλιστή, καταρτίζει την ασφαλιστική σύμβαση και βαρύνεται πάντοτε με την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου. Το λήπτη της ασφάλισης βαρύνει επίσης η τήρηση των ασφαλιστικών βαρών και λοιπών υποχρεώσεων από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ασφαλισμένο, εάν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο.

Ασφαλισμένος είναι το πρόσωπο που πλήττεται από την πραγματοποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου.

Δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα, όταν πραγματοποιηθεί ο ασφαλισμένος κίνδυνος.

Πρόσθετη πράξη είναι το έγγραφο που εκδίδεται κατά τη διάρκεια μιας ασφαλιστικής σύμβασης, για να τροποποιήσει την ασφαλιστική κάλυψη ή τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αποτελεί τμήμα του. Πρόσθετη πράξη εκδίδεται, για παράδειγμα, για να παραταθεί η διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, για να προστεθεί ή να αφαιρεθεί κάποιος κίνδυνος.

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

  • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
  • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας