Εγγυητικό κεφάλαιο

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Εγγυητικό κεφάλαιο είναι το ποσό που είναι υποχρεωμένη να τηρεί μια ασφαλιστική εταιρεία και ισοδυναμεί με το 1/3 του απαιτούμενου περιθωρίου Φερεγγυότητας. Επίσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ποσό που ονομάζεται ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και το οποίο είναι απαραίτητο να τηρεί μία εταιρεία για να λάβει άδεια λειτουργίας. Στον κλάδο ζωής το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο ορίζεται σε 6.000.000 ευρώ.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς