Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας είναι το απόθεμα που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, εκτός από τα τεχνικά αποθέματα, για την κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναλάβει και ισοδυναμεί με την ελεύθερη βάρους περιουσία τους. Αποτελείται από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, το μισό του μη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τα αποθεματικά που δεν αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τα κέρδη της ασφαλιστικής εταιρείας που μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος, τις υπεραξίες που προέρχονται από υποεκτίμηση στοιχείων του ενεργητικού, το σωρευτικό προνομιούχο κεφάλαιο και τα δάνεια μειωμένης διασφάλισης μείον τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς