Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας είναι το απόθεμα που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, εκτός από τα τεχνικά αποθέματα, για την κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναλάβει και ισοδυναμεί με την ελεύθερη βάρους περιουσία τους. Αποτελείται από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, το μισό του μη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τα αποθεματικά που δεν αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τα κέρδη της ασφαλιστικής εταιρείας που μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος, τις υπεραξίες που προέρχονται από υποεκτίμηση στοιχείων του ενεργητικού, το σωρευτικό προνομιούχο κεφάλαιο και τα δάνεια μειωμένης διασφάλισης μείον τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς