logo

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Ασφαλιστήριο είναι το έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται η σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης. 

Το ασφαλιστήριο έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει, ότι το ασφαλιστήριο αποδεικνύει την ύπαρξη της ασφαλιστικής σύμβασης και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την γέννησή της.

Η ασφαλιστική σύμβαση γεννάται και χωρίς έγγραφο, με την αποδοχή από τον ασφαλιστή της πρότασης του λήπτη της ασφάλισης, που θα περιέχει τα συστατικά στοιχεία της μέλλουσας να συναφθεί ασφαλιστικής σύμβασης.

Θα μπορούσε μια ασφαλιστική σύμβαση να συναφθεί προφορικά, χωρίς να υπογραφεί έγγραφο, διότι ο νόμος δεν θέτει ως προϋπόθεση τον έγγραφο τύπο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, για πρακτικούς λόγους, διότι χωρίς έγγραφο, δηλαδή χωρίς το ασφαλιστήριο, θα ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η απόδειξη των όρων της σύμβασης. Γι’ αυτό και έχει επικρατήσει και εκδίδεται πάντοτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για να δεσμεύει τον ασφαλιστή, το ασφαλιστήριο πρέπει να φέρει την υπογραφή του. Ο κανόνας είναι ότι πρέπει να τεθεί ιδιόχειρη υπογραφή. Για τη διευκόλυνση όμως της διεκπεραίωσης των εργασιών του ασφαλιστή, ο νόμος προβλέπει ότι αρκεί η με μηχανικό μέσο αποτύπωση της υπογραφής του ασφαλιστή (Ν. 2496/97, άρθρο 2 § 1 εδ. β’).

Το ασφαλιστήριο πρέπει να περιλαμβάνει τα ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, που είναι:

 • Τα στοιχεία των συμβαλλομένων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος (εκτός αν το ασφαλιστήριο έχει εκδοθεί σε διαταγή ή στον κομιστή)
 • Τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης
 • Το πρόσωπο που ασφαλίζεται
 • Το τυχόν ασφαλιστικό ποσό
 • Τους κινδύνους που αναλαμβάνει να καλύψει ο ασφαλιστής
 • Τις τυχόν συμφωνηθείσες εξαιρέσεις από την κάλυψη
 • Το ασφάλιστρο
 • Το εφαρμοστέο δίκαιο, αν δεν είναι το ελληνικό
 • Τον τόπο και χρόνο έκδοσής του
 • Ενημέρωση του ασφαλισμένου για τα δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης
 • Τους τυχόν ειδικούς όρους που προέκυψαν μετά από διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων
 • Τις τυχόν παρεκκλίσεις ή άλλους περιορισμούς
 • Στις ασφαλίσεις ζωής, που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις, στοιχεία για τις επενδύσεις (επενδυόμενο ποσό, τιμή μονάδας αμοιβαίου κεφαλαίου κλπ).

Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη, όπως προαναφέραμε, διότι αν παραλειφθούν, ο λήπτης της ασφάλισης μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ισχύουν και να απαιτήσει το ασφάλισμα. Εάν δεν αναγραφούν στο ασφαλιστήριο εξαιρέσεις, θα ισχύσουν οι ελάχιστες εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, στο μέτρο που η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου προέρχεται από πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές.

Επιτρέπεται βέβαια αντίθετη συμφωνία των συμβαλλομένων, δηλαδή συμφωνία να καλύπτονται και οι παραπάνω, εκ του νόμου εξαιρέσεις.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και να μην είναι καταχρηστικοί.

prosfora

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο
Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας
Αναπαραγωγή Βίντεο

Γιάννης Εμμανουήλ

Co-Founder Asfaleia-Ygeias.com

Ζούμε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικές δομές και συνθήκες, καθώς και νέα δεδομένα στον κλάδο – δημόσιας και ιδιωτικής – ασφάλισης. Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

 • Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.
 • Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Με υπευθυνότητα και διαχρονικότητα υπηρετώ καθημερινά αυτή τη φιλοσοφία, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και καλλιεργώντας μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις.

Διαμορφώστε το πρόγραμμα υγείας που σας ταιριάζει

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας