Γενικοί και Ειδικοί Όροι ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίων είναι οι όροι τους οποίους έχει προδιατυπώσει ο ασφαλιστής, για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές συμβάσεις. Οι όροι αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και χαρακτηρίζουν την ασφαλιστική σύμβαση ως σύμβαση προσχώρησης.

Οι γενικοί όροι πρέπει να περιέχουν:

1. ορισμούς των εννοιών «ασφαλιστής», «λήπτης της ασφάλισης», «ασφαλισμένος» και «δικαιούχος το ασφαλίσματος»

2. ορισμούς των απαιτούμενων εννοιών για τον προσδιορισμό των παροχών σε κάθε κλάδο ασφάλισης (π.χ., την έννοια του ατυχήματος)

3. την έννοια του ασφαλιστικού συμφέροντος

4. περιγραφή των ασφαλιστικών κινδύνων

5. περιγραφή των παροχών του ασφαλιστή και των υποχρεώσεών του

6. τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης

7. τα ασφαλιστικά βάρη

8. τους τρόπους λύσης της σύμβασης

9. το χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών

10. στις ασφαλίσεις ζωής, που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις, όρους που σχετίζονται με τις επενδύσεις

Ειδικοί όροι ασφαλιστηρίων είναι οι όροι τους οποίους συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συγκεκριμένη ασφάλιση και ισχύουν μόνο γι’ αυτή. Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών.

Η διαφορά των γενικών όρων από τους γενικούς είναι ότι οι μεν γενικοί αφορούν μια γενικότερη κατηγορία κινδύνων, ενώ οι ειδικοί μία υποπερίπτωση ή μια επιμέρους ρύθμιση.

Τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί όροι ερμηνεύονται με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος που ρυθμίζουν.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς