Επέλευση κινδύνου

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος, τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής τέσσερα:

 

Αναγγελία. Είναι η έγγραφη γνωστοποίηση της ζημιάς στην ασφαλιστική εταιρεία από το λήπτη της ασφάλισης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αναγγελία θα πρέπει να γίνει εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση του ασφαλισμένου το γεγονός. Με τον τρόπο αυτό η ασφαλιστική εταιρεία ενημερώνεται για το ζημιογόνο γεγονός και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Πραγματογνωμοσύνη. Είναι η εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ζημιά. Ο πραγματογνώμονας ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να μελετήσει τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να εκτιμήσει την αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων κατά την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς και με βάση αυτά να συντάξει και να υποβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία λεπτομερή έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Διακανονισμός. Σε αυτό το στάδιο αξιολογείται η απαίτηση του ασφαλισμένου σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις, δηλαδή αν το ζημιογόνο γεγονός καλύπτεται από το συμβόλαιο ή εμπίπτει στις εξαιρέσεις ή προέρχεται από δόλο, το ύψος της αποζημίωσης κλπ. Το πρόσωπο που διακανονίζει τη ζημιά λέγεται διακανονιστής και μπορεί να είναι:

  • Ο πράκτορας της ασφάλισης με αρμοδιότητα διακανονισμού μικρών ζημιών.
  • Ο υπεύθυνος αποζημιώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας, ο οποίος είναι έμμισθος υπάλληλος με αυτές τις αρμοδιότητες.
  • Ανεξάρτητος διακανονιστής, δηλαδή ένα πρόσωπο που χρησιμοποιείται είτε σε εξειδικευμένες περιπτώσεις είτε σε απομονωμένες περιοχές.
  • Γραφεία διακανονιστών τα οποία είναι γραφεία με εξειδικευμένο προσωπικό όσον αφορά τις αποζημιώσεις.

Αποζημίωση. Η πληρωμή της αποζημίωσης, δηλαδή του ασφαλίσματος, γίνεται κατά κανόνα σε χρήμα ή έχει τη μορφή αποκατάστασης ή αντικατάστασης. Είναι η υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας σε περίπτωση που επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση της.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

Γιάννης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978656798

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Υγείας

Γιάννης Εμμανουήλ

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι πολλές οι πληροφορίες;

Σε ένα χωρίς δεσμεύσεις ραντεβού μπορώ να σας λύσω όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς